Fysisk Fagråd Grupper+

Fysisk Fagråd

Fysisk Fagråd er et fagligt, socialt og studenterpolitisk organ for alle fysikstuderende. Fagrådet arrangerer julefrokost, evaluérbar, Fysik-stjerne forelæsninger, 1. maj-morgenmad og meget mere.

Admins

Rasmus
Rune

Statut for Fysisk Fagråd ved Københavns Universitet

26. Februar 2019


Navn og formål


§ 1. Organisationens navn er Fysisk Fagråd.


Stk. 2. Organisationens internationale navn er Association of Physics Students at the University of Copenhagen, forkortet Student Council of Physics.


Stk 3. Fysisk fagråd er en forening tilknyttet Niels Bohr Instituttet, og holder til i D-bygningen, Lokale

DS01 på H.C. Ørsted-Instituttet, Universitetsparken 5. Fysisk Fagråds regnskabsår er kalenderåret.


§ 2. Fysisk Fagråd er et fagråd i Studenterrådet ved Københavns Universitet.


§ 3. Fysisk Fagråds formål er at varetage de nuværende og kommende fysikstuderendes faglige og sociale

interesser ved Københavns Universitet.


Stk. 2. Fysisk Fagråd er uafhængig af partipolitiske interesser. Dog kan Fysisk Fagråd udtale sig injurierende

om den siddende undervisnings- eller forskningsministers intellektuelle formåen og personlige hygiejne.


§ 4. Kreuff er dum.


Organisation


§ 5 Fysisk Fagråd omfatter de studerende, der er indskrevet ved Københavns Universitet ved de fysiske fag.


§ 6. Alle de i § 5 nævnte har tale- og stemmeret i Fysisk Fagråd, stemmeretten indbefatter retten til

at begære afstemning.


Stk. 2. Alle andre (på nær Per Hedegård) har taleret, medmindre et flertal af de tilstedeværende medlemmer

i fagrådet sætter sig imod dette.


Stk. 3. Hvem fanden er Per Hedegård?


Stk. 4. Kaptajnen er fagrådets snakkesagelig morfar, han kendes på sutskoene.


§ 7. Enhver af de i §5 nævnte kan kræve at mødet lukkes for deltagere der ikke er stemmeberettigede.

Lukningen af mødet skal vedtages med mindst 2 af deltagernes accept.


§ 8. Fagrådet skal bestræbe sig på at sikre at denne statut til enhver tid er tilgængelig i eller omkring

fagrådets lokaliteter.


§ 9. Dekanen bør i alle sammenhænge, hvor det ikke skader Fysisk Fagråd, omtales som Tukanen.


Fysisk Fagråds møder


§ 10. Fysisk Fagråd holder møde en gang pr. undervisningsuge.


Stk. 2. Fysisk Fagråds Mor og Far (jf. §24) kan indkalde til ekstraordinært fagrådsmøde.


§ 11. Fysisk Fagråd giver mandat til deres repræsentanter i forskellige råd og nævn.


§ 12. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Dog med undtagelse af §§ hvor andet eksplicit fremgår.


Stk. 2. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.


§ 13.Dagsordenen til Fysisk Fagråds møder skal mindst indeholde følgende punkter:


1 ) KMP

2 pi = 6 ) Noget godt med K (BEMÆRK: Købekage ækvivalerer en halv K)

n ) Næste møde, herunder dagsorden.

n + 1 ) Ævt.

N ) Oprydning i |RUM|


Stk. 2. KMP står for Kalender, Meddelelser og Post. Rækkefølgen er MEGET vigtig.


Stk. 3. Et vilkårligt punkt i dagsordenen, udover de i § 13, stk. 1 nævnte punkter, nummereres G). Dette

kaldes aldrig andet end punkt G).


Stk. 4. Fysisk Fagråds Mor og Far (jf. § 26) udsender senest to dage inden fagrådsmødet en dagsorden. Der

kan tilføjes yderligere punkter på mødet men dog aldrig punkter, der omfatter valg eller udpegelse af personer

til udvalg ol.


§ 14. Rødvin og hvidvin starter med K.


Fysisk Fagråds generalforsamling


§ 15. Fysisk Fagråds øverste organ er den halvårlige generalforsamling.


§ 16. Man skal gøre sig fortjent til Fernet Branca.


Stk. 2. Mor og Far kan udskænke Fernet Branca efter forgodtbefindende.


§ 17. Generalforsamlingen består af de i § 5 nævnte.


Stk. 2. Alle beslutninger, på Fysisk Fagråds generalforsamling, vedtages med simpelt flertal, dog med

undtagelse af statutændringer, jævnfør § 44.


Stk. 3. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.


§ 18. De halvårlige generalforsamlinger indkaldes mindst 2 uger i forvejen af Fysisk Fagråds Mor og Far.


Stk. 2. Efterårsgeneralforsamlingen ligger i blokuge 4 af Blok 1.


Stk. 3. Forårsgeneralforsamlingen ligger i blokuge 3 af Blok 3.


Stk. 4. Forslag til dagsordenen og statutændringer skal være sendt ud på Fysisk Fagråds mailingliste

senest kl 20:00 syv dage før generalforsamlingen.


Stk. 5. Ændringsforslag til indsendte statutændringer skal være fagrådets Mor og Far i hænde inden generalforsamlingen

begynder. På selve mødet kan kun mindre sproglige ændringer af rettidige statutændringer

laves.


§ 19. Dagsordenen til Efterårsgeneralforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

Ved indkaldelsen inkluderes punktet: "Statutten opfordrer til fællessang". Punktets nummer vælges fra

mængden af hele tal. Resten af dagsordenens nummerering tilpasses derefter.

* KM (inklusiv valg af dirigent og referent).

* UU-gruppens halvårsberetning.

* SCIENCErådsrepræsentantens halvårsberetning.

* |RUM|s bestyrelses halvårsberetning.

* Valg af 2 stemmetællere, (ved valg til poster hvor en af de to stemmetællere stiller op vælges en reserve).

* Valg af

– Kontaktperson til Studenterrådet

– Mor og Far

– Valgkampsansvarlig

– 1-2 ladcykelansvarlige

– Valg af nyhedsbrevsansvarlig

– Valg af merchandiseansvarlig (1-2 personer)

– Valg af |RUM|s bestyrelse.

– Valg af 3 medlemmer til UU-gruppen.

– Valg af to kandidater til studienævsvalget + suppleantliste.

* Suppleringsvalg.

* Ændringsforslag til statut.

* Indkomne forslag.

* Uddeling af Fysisk Studenterforenings legat.

* Ævt.


§ 20. Dagsordenen til Forårsgeneralforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

Ved indkaldelsen inkluderes punktet: "Statutten opfordrer til fællessang". Punktets nummer vælges fra

mængden af hele tal. Resten af dagsordenens nummerering tilpasses derefter.

* KM (inklusiv valg af dirigent og referent)

* UU-gruppens halvårsberetning

* SCIENCErådsrepræsentantens halvårsberetning

* |RUM|s bestyrelses halvårsberetning

* Valg af 2 stemmetællere, (ved valg til poster, hvor en af de to stemmetællere stiller op vælges en reserve)

* Valg af

– Mor og Far

– NBIs IT-udvalg samt Malingliste- og PSI-ansvarlig

'– 1-2 Ladcykelansvarlige

– Økonomiansvarlig

– |RUM|s bestyrelse

– 2 medlemmer til UU-gruppen

– SCIENCErådsrepræsentant

* Suppleringsvalg

* Ændringsforslag til statut

* Indkomne forslag

* Uddeling af Fysisk Studenterforenings legat

* Ævt.


§ 21. Referatet af generalforsamlingen skal godkendes på de to følgende fagrådsmøder som er ordinære

i henhold til § 10.


§ 22. Tautologisk matematik er trivielt


§ 23. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt mindst 15 af de i § 5 nævnte personer

ønsker dette. Indkaldelsen sker efter de i § 17 og § 18 nævnte regler.


Stk. 2. Ved en ekstraordinær generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde: Ved indkaldelsen

inkluderes punktet: "Statutten opfordrer til fællessang". Punktets nummer vælges fra mængden af

hele tal. Resten af dagsordenens nummerering tilpasses derefter.

* KM (inklusiv valg af dirigent og referent)

* Valg af 2 stemmetællere, (ved valg til poster hvor en af de to stemmetællere stiller op vælges en reserve).

* Valg af

* Ændringsforslag til statut.

* Indkomne forslag.

* Ævt.


Fagrådsposter


§ 24. Kontaktpersonen til Studenterrådets opgave er at være den person Studenterrådet kan henvende sig til,

samt at være den der indleverer valglister til universitetsvalgene rettidigt hos Studenterrådet.


§ 25. Den økonomiansvarlige i Fysisk Fagråd skal stille op som kasserer i Fysisk Fagråds Venner. Fysisk

Fagråds økonomi administreres af den frivillige forening “Fysisk Fagråds Venner” med CVR-nummer

37918334. Alle med stemmeberettigelse jf. § 6 kan begære Fysisk Fagråds Venner om økonomisk støtte til

fagrådets arbejde; herunder ved henvendelse til Mor, Far og økonomiansvarlig


§ 26. Mors og Fars opgave er at sørge for at der bliver indkaldt til fagrådsmøder, tages referat og gennemlæse

fagrådets post. Mor og Far skal derudover stille op til formandsskabet i foreningen Fysisk Fagråds

Venner ved næstkommende generalforsamling. Mor til farmand og Far til næstfarmand.


§ 27. Den valgkampsansvarlige har til opgave at aministrere Fysisk Fagråds valgaktiviteter i frb. med

KU-valg og andre relevandte valg, hvor Fysisk Fagråd er aktør.


stk. 2 Den valgkampsansvarlige kan vælge at kæmpe.


§ 28. Den mailingliste og PSI ansvarliges opgave er at vedligeholde mailinglisten og fagrådets gruppe

på PSI samt at sidde i NBIs IT-udvalg.


§ 29. |RUM|’s bestyrelse kan ved flertal i den aktive bestyrelse udskifte inaktive medlemmer i bestyrelsen.


§ 30. UU-gruppen består af 5 personer. Medlemmerne i UU-gruppen indstiller blandt deres midte repræsentanter

til Undervisningsudvalget. UU-gruppen repræsenterer Fysisk Fagråds holdninger over for

Undervisningsudvalget, studieleder og studienævn. UU-gruppen varetager i samarbejde med studienævnskandidaterne

den løbende kontakt mellem Fysisk Fagråd og studielederen.


§ 31. SCIENCErådsrepræsentantens opgave er at repræsentere Fysisk Fagråd i SCIENCErådet.


§ 32. Studienævnskandidaternes opgave er, såfremt de bliver valgt til uni-valget, at repræsentere Fysisk

Fagråds holdninger i studienævnet. Studienævnskandidaterne varetager i samarbejde med UU-gruppen den

løbende kontakt mellem Fysisk Fagråd og studielederen.


§ 33. Fysisk Fagråds totemdyr er karakteriseret ved en imaginær, fluffy rød hund.


Stk. 2. HUM-rådet bør, i alle sammenhænge, hvor det ikke skader Fysisk Fagråd, omtales HUND-rådet.


§ 34. Mor og Far kan udpege onkler og tanter (m/k) i flæng.


§ 35. Mor er sippet og hæmmet.


Stk. 2. Det er hæmmende for Mor at medvirke i SIP.


Valgregler


§ 36. Fysisk Fagråds og generalforsamlingens valg af repræsentanter foretages som flertalsafstemning efter

følgende regler:

* Fagrådet indkalder forslag til kandidater. Kandidatanmeldelse og opstillingsgrundlag indleveres senest 7

dage inden et valg.

* Er der færre eller det samme antal kandidater opstillet, som der er pladser på valg, og begæres der ikke

tillidsafstemning, er vedkommende valgt.

* Hvis der er flere pladser på valg end der er opstillede, eller har generalforsamlingen erklæret mistillid til

opstillede medlemmer, kan man stille op på dagen.

* Hver stemmeberettiget har samme antal stemmer, som der er pladser på valg.


§ 37. Der kan opstilles til suppleant og nødsuppleant på mødet.

Valgte repræsentanter og deres mandat


§ 38. Repræsentanterne, der vælges af Fysisk Fagråd, vælges med bundet mandat. Dette skal forstås sådan,

at repræsentanterne skal i videst muligt omfang stemme, som et flertal i fagrådet ønsker det. Hvis der er flere

repræsentanter, stemmer de samlet.


Stk. 2. Fysisk Fagråds repræsentanter kan ikke stemme for noget, som de ved, at fagrådet ikke er for.


Stk. 3. Det er muligt for fagrådet at dispensere for den i stk. 1 nævnte regel.


Sanktionsmuligheder


§ 39. Fysisk Fagråds sanktionsmuligheder, over valgte repræsentanter, der ikke lever op til deres forpligtelser,

er delt op i to. De repræsentanter, der er valgt af de studerende, kan Fysisk Fagråd sanktionere på følgende

måder:

* En påtale over for repræsentanten.

* Fortælle repræsentanten, at vedkommende ikke længere repræsenterer Fysisk Fagråd. (Dette vil dog

kræve min 2/3 af de tilstedeværende stemmer).

De repræsentanter, der udpeges af fagrådet, altså økonomiansvarlig, kontaktperson, Mor, Far osv., kan Fysisk

Fagråd sanktionere på følgende måder:

* En påtale over for repræsentanten.

* Et mistillidsvotum til repræsentanten, der kræver 2/3 flertal. Hvorefter der udskrives nyvalg.


§ 40. Far er stiv og rører ved de små.


Stk. 2. Haps, haps, haps.


Fane


§ 41. Fysisk Fagråd skal til alle tider have en fane, eller være igang med at lave en ny.


Stk. 2. Fanen skal bære organisationens navn.


Stk. 3. Fanen skal, når den ikke bruges af fagrådet, befinde sig i Fysisk Fagråds lokaliteter.

Fysisk Studenterforenings legat


§ 42.


§ 43. Fysisk Studenterforenings legat tildeles en eller flere foreninger af studerende eller enkeltstuderende, der

har gjort en særlig indsats, sammen eller hver for sig, for studiemiljøet ved NBI.


Stk. 1. Fysisk Studenterforenings legat uddeles på Fysisk Fagråds Forårs- og Efterårsgeneralforsamling.


Stk. 2. Legatets størrelse er 200 kr til en vilkårlig studieboghandel, samt 42 kr, der udbetales i gratis

kaffe/ the i |RUM| (efter aftale med |RUM|’s bestyrelse), likvide midler eller "andre ydelser"efter forgodtbefindende

hos uddeler.


Stk. 3. Berettigede modtagere: Modtagere af legatet skal indstilles af mindst én af de i § 5 nævnte. Der er

ingen yderligere krav til modtagere.


Stk. 4. Uddelingsprocedure: I passende tid før hver generalforsamling beslutter Fysisk Fagråd uddelingsproceduren.

Der kan f. eks. vælges én uddeler, en komité af uddelere, trækkes lod mellem de indstillede, vælges alle

de indstillede, eller vælges en hvilken som helst anden uddelingsprocedure.


Stk. 5. Indstilling: Fysisk fagråd beslutter i passende tid forud for hver generalforsamling, hvorledes indstillingsproceduren

skal foregå.


Stk. 6. Det er Fysisk Fagråds pligt, at sørge for, at FSF fondens beholdning holdes ved lige med diverse

indsamlinger ved diverse arrangementer m.m. osv. etc.

Statutændringer


§ 44. Ændringer til statutten, med undtagelse af de i stk. 2 nævnte, kan kun ske på en generalforsamling

med et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede for forslaget. Dog kan § 3, § 5 og § 6 kun ændres med

34/42 flertal. § 44 og § 46 kan kun ændres ved enstemmighed.


Stk. 2. Mindre sproglige rettelser og ændring af nummerering, samt rækkefølgen af paragraffer kan dog

gennemføres uden om generalforsamlingen, jævnfør § 45.


Stk. 3. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens eller mødets afslutning, medmindre

andet er indført under § 47 om ikrafttræden.


§ 45. Mor og Far må, med fagrådets samtykke, ændre rækkefølgen og nummereringen af paragrafferne i

statutten. En ændret statut skal herefter udsendes på fagrådets mailingliste.


Stk. 2. Samtykket kan gives ved simpelt flertal til et fagrådsmøde.


Stk. 3. Denne paragraf må ikke bruges således, at §42 ikke står tomt.


Stk. 4. Ydermere må denne paragraf ikke bruges således at en paragraf flyttes fra et afsnit af statutten

til et andet afsnit af statutten, hvor den ikke hører til.


§ 46. Forkastning af Fysisk Fagråds statut kan kun ske på Hven.


Ikrafttræden


§ 47. Fysisk Fagråds reviderede statut træder i kraft d. 21/8-2011.


Stk.


1. Fysisk Fagråds gamle statut trådte i kraft d. 27/5-99.

2. Fysisk Fagråds gamle statuts ændringer trådte i kraft d. 5/10-2000.

3. Fysisk Fagråds gamle statuts yderligere ændringer trådte i kraft d. 29/9-2005.

4. Fysisk Fagråds gamle statuts yderligere yderligere ændringer trådte i kraft d. 29/9-2006.

5. Fysisk Fagråds gamle statuts yderligere yderligere yderligere ændringer trådte i kraft d. 1/5-2007

6. Fysisk Fagråds gamle statuts yderligere yderligere yderligere yderligere ændringer trådte i kraft d.

11/11-2008

7. Fysisk Fagråds gamle statuts yderligere yderligere yderligere yderligere yderligere ændringer trådte i

kraft d. 7/10-2010

8. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 17/2-2012.

9. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 14/2-2013.

10. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 8/3-2014.

11. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 23/10-2014.

12. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 1/9-2015.

13. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 24/9-2015.

14. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 10/3-2016.

15. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 29/10-2016.

16. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 02/03-2017.

17. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 23/11-2017.

18. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 7/03-2018.

19. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 4/04-2018.

20. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 11/10-2018.

21. Fysisk Fagråds ændringer til den reviderede statut træder i kraft d. 26/2-2019.

Tags: fagråd, statut.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI